Duże zmiany w FMP

Duże zmiany w FMP

Duże zmiany w FMP!
Tak w skrócie można podsumować uchwałę Rady Fundacji Marchewkowe Pole z 23 lipca 2021 r.

Zgodnie ze Statutem FMP i procedurą nowe zapisy Statutu i zmiany w organach władz Fundacji zostały przesłane do KRS.

Fundacja zmieniła cel działania:

Celem Fundacji jest upowszechnianie praw obywatelskich, wspomaganie i monitorowanie rozwoju demokracji lokalnej, prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjno - sportowej, opiekuńczej, zdrowotnej i profilaktycznej oraz ochrona środowiska.

Zostały dopisane w Statucie FMP sposoby realizacji celu:

31. monitorowanie podmiotów publicznych i innych podmiotów otrzymujących środki publiczne;

32. inicjowanie, opiniowanie i wypowiadanie się w sferze uregulowań prawnych;

33. prowadzenie działań o charakterze naukowo–badawczym;

34. udzielanie doradztwa prawnego w zakresie realizacji celów statutowych;

35. występowanie z petycjami, wnioskami i apelami do władz publicznych;

36. przyznawanie nagród i wyróżnień za działalność na rzecz środowiska lokalnego;

37. odpłatna i nieodpłatna działalność na rzecz ochrony środowiska, w tym racjonalnej gospodarki odpadami.

Zamiany nastąpiły także w składzie Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej. Fundacja będzie miała nowego Prezesa Zarządu.

Czekamy na potwierdzenie zmian przez KRS.

Niezmieniony pozostaje edukacyjny obszar działalności Fundacji. Rozszerzony i wzmocniony został obszar działalności obywatelskiej. Warto przypomnieć, że FMP stała się członkiem Kongresu Ruchów Miejskich.

TRZCIANECKA ULICA

Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka o tematyce społecznej.
Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem

RPR 4037

 

Wydawca

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA
Trzcianecka Ulica
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY
Piotr Halama