wtorek, 04 sierpień 2020

Cmentarz komunalny - protokół Komisji Rewizyjnej

Napisał
sss sss Agnieszka Halama

Pojawił się na BIP długo wyczekiwany protokół Komisji Rewizyjnej sporządzony w dniu 13 listopada 2019 r. z kontroli tematycznej „Zamówienia publiczne i przetargi dotyczące przebudowy i rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzciance”.

Wnioski są porażające!

Warto zapoznać się z całym tekstem protokołu (13 stron).
Trzcianecka Ulica skupi się na najważniejszych ustaleniach komisji.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wynikał z następujących etapów:
A. Etap 1: ,,Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego” - rozstrzygnięto w formie przetargu nieograniczonego - najkorzystniejsza oferta: F.H.U. Idalia Jaworska - kwota 260 488, 30 zł
B. Etap 2: ,,Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego” - rozstrzygnięto w formie przetargu nieograniczonego - najkorzystniejsza oferta: BaHECo sp. z o.o. - kwota 1 322 779,09 zł.
C. Etap 3: ,,Ogrodzenie Cmentarza komunalnego” - rozstrzygnięto w formie przetargu nieograniczonego - najkorzystniejsza oferta REM-BUD - kwota 394 473,78 zł
Łącznie na 3 etapy wydano kwotę ok. 1 976 000 zł.

Ciekawie przedstawia się wątek kontroli uchwał.

Rada Miejska przeznaczała środki na „Rozbudowę Cmentarza” do dnia 13 grudnia 2018 r., kiedy to uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki ten wydatek został zlikwidowany i utworzony został wydatek „Rozbudowa i Przebudowa Cmentarza”. Komisja stwierdziła, że istnieje wpis o Rozbudowie Cmentarza w Wieloletnim Planie Finansowym w pozycji 1.3.2.9 na lata 2016-2020.
Co ciekawe przetarg na Rozbudowę i Przebudowę Cmentarza, który został rozpatrzony w dniu 09 maja 2017 roku nie miał pokrycia w budżecie gminy, gdyż taki wydatek powstał dopiero 13 grudnia 2018 roku decyzją Rady Miejskiej Trzcianki.
Dodatkowo wykazano, że zleceniobiorca w trakcie trwania procedury przetargowej nie złożył informacji o korzystaniu z usług podwykonawców.
Przetarg na Wykonanie Ogrodzenia Cmentarza Komunalnego, który został rozpatrzony w dniu 30 marca 2018 roku opiewał na kwotę: 394 473,78 zł - nie miał pokrycia w budżecie gminy (nie stwierdzono pozycji w wydatkach).


Dalej Zespół kontrolujący przeanalizował protokoły odbioru robót oraz dziennik budowy. Stwierdzono braki w zapisach odnośnie wykonywanych robót - brak wpisu kierownika robót elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych, także brak jakichkolwiek wpisów dotyczących wykonania i odebrania robót elektrycznych oraz kanalizacji deszczowej wykonanych na terenie rozbudowy i przebudowy cmentarza. Pomimo wielu uchybień napisano, że: ,,odbioru robót dokonano bez uwag”.


Komisja również ujawniła, że w związku z faktem, iż inwestor (Gmina Trzcianka) nie wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie o Pozwolenie na budowę, a jedynie dokonała Zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę na zadanie: "Rozbudowa i Przebudowa Cmentarza Komunalnego", Dziennik budowy nie był prowadzony w myśl przepisów Prawa Budowlanego, a traktowano go jedynie jako dokument wewnętrzny, gdzie wpisy dokonywano w sposób wybiórczy.
W toku dalszego badania, Komisja podjęła wątpliwość - czy tego typu rozbudowa i przebudowa mogła być prowadzona na Zgłoszenie na roboty nie wymagające pozwolenia na budowę i wystosowała pismo do właściwego organu jakim jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie w celu wydania opinii w tej sprawie? Pismo zostało dalej przekazane do Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.

W odpowiedzi Starostwo Powiatowe w Czarnkowie stwierdza, że art.29 Prawa Budowlanego dokładnie precyzuje co można wykonywać na Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Art. 29 Prawa Budowlanego nie ujmuje w swej treści rozbudowy i przebudowy cmentarzy w związku z powyższym uzyskanie przez inwestora Pozwolenia na Budowę - było w tym przypadku obowiązkowe. Jeżeli Prawo Budowlane w innych zapisach odnoszących się do rozbudowy i przebudowy cmentarzy nakazuje uzyskanie Pozwolenie na Budowę na tego typu inwestycje, to również wymaga późniejszej zgody na uzyskanie pozwolenia na jego użytkowanie.

W tym miejscu wypada wyjaśnić, że art. 29 Prawa Budowlanego nie ujmuje w swej treści rozbudowy i przebudowy cmentarzy w związku z powyższym uzyskanie przez inwestora Pozwolenia na Budowę - było w tym przypadku obowiązkowe.
Jeżeli Prawo Budowlane w innych zapisach odnoszących się do rozbudowy i przebudowy cmentarzy nakazuje uzyskanie Pozwolenie na Budowę na tego typu inwestycje, to również wymaga, po zakończeniu inwestycji, uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie.

Nasuwa się w tym miejscu pytanie, czy na terenie rozbudowanego za publiczne pieniądze miejscu, w sposób godny i zgodny z prawem, można grzebać zmarłych?

Ustalenia Komisji z kontroli:
1) Inwestycja była prowadzona bez uzyskania wymaganego Pozwolenia na budowę.
2) Inwestycja była finansowana niezgodnie z zapisami uchwał Rady Miejskiej Trzcianki.
3) Realizacja inwestycji naruszyła zasady celowości oraz gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych.
4) Inwestycja wykonana została w sposób niestaranny - stwierdzono wiele usterek podczas wizji lokalnej.
5) Po zakończeniu robót budowlanych, inwestycja nie uzyskała pozwolenia na użytkowanie. 6) Stwierdzono nieprawidłowości związane z naruszeniem ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) W sposób niewłaściwy wyliczono liczbę miejsc do pochówku w starej części cmentarza i błędnie uzasadniono potrzebę jego rozbudowy jako bardzo pilną (nie przeprowadzono rzetelnej inwentaryzacji).
8) Rozbudowę cmentarza wykonano na pozyskanej od Lasów Państwowych części działki , pomimo że gmina posiadała na ten cel własne grunty.
9) Zawiódł wypracowany system nadzoru nad wykonywaną inwestycją.

Wnioski komisji z kontroli:
1) Należy uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia na użytkowanie części rozbudowywanej cmentarza.
2) Dokonać przeglądu jakości wykonanych robót i wezwać wykonawcę do naprawy powstałych usterek.
3) Podpisać nową umowę z administratorem terenu cmentarza określającą dokładnie miejsca pochówków.
4) Przeprowadzić wewnętrzny audyt pod kątem inwestycji. Określić, które roboty powinny być prowadzone na Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę, a które na podstawie Pozwolenia na budowę.
5) Dokonać oceny celowości nabycia od Lasów Państwowych działki o nr ewidencyjnym 7334/12 oraz zgodności z prawem wniosku Burmistrza Trzcianki z dnia 18 kwietnia 2016 roku do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile w celu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych o powierzchni 0,9690 ha, będącym lasem ochronnym na siedlisku boru mieszanego świeżego.
6) Dokonać oceny zgodności ze stanem faktycznym i prawem, Zaświadczenia Burmistrza Trzcianki z dnia 18 kwietnia 2016 roku stwierdzającego, że ,,Gmina Trzcianka nie posiada w zasobach nieruchomości gminnych położonych w mieście Trzcianka terenów nieobjętych ochroną, na których możliwa byłaby rozbudowa - powiększenie cmentarza”.

Analiza protokołu zatrważa jeszcze z innych powodów.
Podczas kontroli odpowiedzi na pytania udzielał między innymi p. Witold Putyrski - zastępca burmistrza.
Pan W. Putyrski stwierdził, że „za koncepcję odpowiadał poprzedni Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki i to do niego należy kierować pytania”. Nasuwa się nam pytanie za co brał p. W. Putyrski przez te lata publiczne pieniądze będąc urzędnikiem odpowiedzialny za przygotowanie inwestycje w gminie?

Postawa obecnego burmistrza również poraża. Podobno #jawnośćitransparetność miała być priorytetem dla p. K. Jaworskiego. Z treści protokołu wynika, że albo nie udzielał odpowiedzi na pytania (na pytania zadane na piśmie z dnia 27 marca 2019 roku, Zespół Kontrolujący - nie otrzymał odpowiedzi) albo odpowiedzi miały poniższą treść:
„1) zdecydowana większość pytań wykracza poza zakres kontroli, ustalony dla Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską Trzcianki. Pytania dotyczące kosztów całej inwestycji, kosztów wykupu gruntów, badań geologicznych czy firm startujących w przetargu na wycinkę drzew oraz ich do tego uprawnień są tego przykładem.
2) odpowiedź na wiele pytań może być udzielona przez byłego burmistrza i radnych poprzedniej kadencji, np. „Czy zasadna była przebudowa, czy wynikała z tego co kazała rada”, „Jakie przesłanki zdecydowały o zmianie lokalizacji rozbudowy cmentarza”.

Skąd taka niechęć burmistrza do udzielania informacji komisji?
Nie wiemy. Może dlatego, że będąc radym ubiegłej kadencji był członkiem Komisji Rewizyjnej i nie dostrzegał delikatnie mówiąc „bałaganu”, który panuje na cmentarzu komunalnym w Trzciance.

Warto także podziękować członkom komisji za wnikliwą analizy problemu i odwagę przy formułowaniu wniosków. Na marginesie należy dodać, że zdanie odrębne złożył radny E. Joachimiak, który nie dostrzega nieprawidłowości w procesie przetargowym i uważa, że komisja stwierdziła jedynie nieistotne uchybienia.

W sytuacji nadchodzącego kryzysu w finansach gminy Trzcianka zasadnym jest także odpowiedzenie na pytanie ile nas wszystkich będzie kosztowało doprowadzenie cmentarza komunalnego do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa.

Wypada także mieć nadzieję, że wyniki dogłębnie i kompleksowo przeprowadzonej kontroli skutkowały będą w przyszłości większym poszanowaniem obowiązującego prawa.
Nie zawsze na skróty oznacza taniej i lepiej...

Wyświetlony 90 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 26 lipiec 2020 07:06

Artykuły powiązane

Facebook

Twitter


#ZawodowaEdukacja Techniki i metody pielęgnacji włosów. Ebook, videocast i audiocast. https://t.co/vgMf8pheMn

#ZawodowaEdukacja Rodzaje i charakterystyka włosów ludzkich. Ebook, videocast i audiocast. https://t.co/ooSxoTvK9W
Follow RepublikaEdukacji on Twitter

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE

TRZCIANECKA ULICA

Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka.
Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem RPR 3488
ISSN 232452

WYDAWCA

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka
REDAKCJA
Trzcianecka Ulica
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka
REDAKTOR NACZELNY
Piotr Halama