UWAGA nr 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Trzcianki

UWAGA nr 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Trzcianki

Projekt planu sporządzony został w oparciu o nieaktualne Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcianka Uchwała XLIX/324/13 z dnia 2013-07-11.

Dotyczy: całego obszaru projektu mpzp w południowej części miasta Trzcianki.

Po przeanalizowaniu:

  • rysunku studium dla miasta Trzcianki;
  • opisu część I - Uwarunkowania rozwoju, załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/324/13 RMT, rozdział 9.2.7. Gospodarka odpadami, strona 131; 
  • opisu część II - Kierunki rozwoju, załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/324/13 RMT rozdział 12.6. Zasady zagospodarowania odpadów, str. 94-96;

Stwierdzić należy, po pierwsze niespójność pomiędzy treścią tekstu na str. 55-56 opisu część II - Kierunki rozwoju, załącznik nr 4:

(…)

Na rysunku Studium określono kierunki rozwoju - zmian w przeznaczeniu terenów (funkcje wiodące).

(…)

17) O - tereny obiektów i urządzeń gospodarowania odpadami,

(...)

a treścią legendy rysunku studium:

TERENY ROZWOJOWE – KIERUNKI ROZWOJU (KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENU)

(...)

O – tereny składowania odpadów.

(...)

Ewentualnie można by przyjąć, że niespójności nie ma; w tekście opisano ogólnie O - tereny obiektów i urządzeń gospodarowania odpadami, natomiast  na rysunku doprecyzowano: O - tereny składowania odpadów.

Po wtóre, zgłaszamy uwagę, że studium (część I i II, uwarunkowania i kierunki) nie uwzględnia aktualnego stanu prawnego i faktycznego w zakresie gospodarowania odpadami  na terenie gminy Trzcianka.

Na chwilę obecna składowiska odpadów komunalnych są pozamykane a ich rekultywacja zakończona, trwa trzydziestoletni monitoring.

W sposób oczywisty tereny oznaczone w projekcie planu O1 i O2 (część) nie są terenami które można przeznaczyć na teren składowania odpadów, tak jak to sugeruje  nieaktualne studium.

Wynika to z aktualnie obowiązującego ustawodawstwa oraz lokalnie z „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym” uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  Nr XXII/405/20 z dnia 28 września 2020 r., które to akty nie przewidują instalacji składowiska odpadów na terenie gminy Trzcianka.

Mamy więc do czynienia z kuriozalną sytuacją, że zapisane w projekcie planu postulowane przeznaczenie terenów O1 i O2 ma się nijak do kierunku rozwoju określonego w studium O - tereny składowania odpadów, a zapis studium ma się nijak do obowiązujących przepisów w zakresie składowania odpadów które uniemożliwiają składowanie odpadów na terenie gminy Trzcianka.

Zgłaszamy uwagę do projektu planu aby projekt opracowano w oparciu o pilnie zaktualizowane studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcianka, w szczególności w dziedzinie gospodarowania odpadami.

Zauważyć ponadto należy, że w studium powinny być określone w szczególności m.in., obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji; obszary zdegradowane; obszary osuwania się mas ziemnych. (art. 10 ust 2 pkt 11, 14, 14a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wnosimy o skierowanie projektu wraz z prognozą do poprawki a po opracowaniu nowego projektu w oparciu o zaktualizowane studium  ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu.

TRZCIANECKA ULICA

Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka o tematyce społecznej.
Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem

RPR 4037

 

Wydawca

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA
Trzcianecka Ulica
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY
Piotr Halama