Burmistrz kontra rada...

Burmistrz kontra rada...

Dwa ostatnie wywiady w lokalnej telewizji z udziałem Roberta Matkowskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki i Burmistrza Trzcianki Krzysztofa W. Jaworskiego były wyjątkowo ciekawe.
Mieszkaniec mógł się dowiedzieć przeróżnych rzeczy związanych z bieżącą sytuacją w gminie.

Mieszkaniec mógł się dowiedzieć przeróżnych rzeczy związanych z bieżącą sytuacją w gminie.

Tematem, który nas szczególnie zainteresował była wizja współpracy dwóch organów gminy.

Rewolucyjną, momentami przezabawną, interpretację kompetencji rady przedstawił burmistrz.

Krzysztof W. Jaworski sprowadził rolę rady do organu doradczego. Można jednocześnie odnieść wrażenie, że mamy burmistrza, którego kompetencje są wręcz „królewskie” a zadania rady sprowadzono do zgromadzenia pań i panów, którzy spolegliwie przytakują i ochoczo podnoszą ręce w geście poparcia „genialnych” pomysłów udzielnego włodarza.

W ramach naszego #poradnikobywatelski przypominamy ustawowe kompetencje rady i burmistrza.

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 18 stanowi kompetencje rady.

Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy między innymi:

- uchwalanie statutu gminy;

- ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;

- uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;

- uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- uchwalanie programów gospodarczych;

- podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;

- podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu;

- określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

- podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;

- podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a także wznoszenia pomników;

- nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Art. 30 określa kompetencje burmistrza.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy;

1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

2) określanie sposobu wykonywania uchwał;

3) gospodarowanie mieniem komunalnym;

4) wykonywanie budżetu;

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

6) (uchylony)

3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Art. 31. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Konkludując:

Rada stanowi prawo miejscowe i uchwala budżet. Rola burmistrza jest sprowadzona do reprezentowania gminy i wykonywania uchwał rady.

Dynamika życia samorządowego wpływa na rzeczywisty, praktyczny podział władzy. Osobowość burmistrza, jego pozycja, autorytet w lokalnej społeczności, koalicje i większość w radzie, to elementy które decydują o podejmowanych decyzjach, kierunkach rozwoju gminy, inwestycjach, w konsekwencji o rozwoju lub stagnacji gminy.

Jedno jest oczywiste. Tylko współpraca tych dwóch ustawowych organów jest źródłem dobrostanu społeczności lokalnej. Współpraca powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu i dobrej woli stron.

Pomniejszanie roli radnych przez burmistrza ewidentnie temu nie służy.

Panie Burmistrzu z naszej strony dobra rada.

Wypominanie radnym uzyskanej liczby trzydziestu kilku głosów jest nieeleganckie i dziecinne, szczególnie w sytuacji, gdy wygrywa się wybory różnicą 136 głosów.

Naszych głosów!

Apelujemy o szacunek dla woli mieszkańców, którzy stanowią najwyższą władzę w gminie.

Art. 11. 1. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.

TRZCIANECKA ULICA

Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka o tematyce społecznej.
Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem

RPR 4037

 

Wydawca

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA
Trzcianecka Ulica
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY
Piotr Halama