Prawo o zgromadzeniach

Prawo o zgromadzeniach

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
Ustawa reguluje zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń.

Przepisy dotyczące organizowania zgromadzeń w Mieście i Gminie Trzcianka.

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:

1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie.

2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.

3. Złóż zawiadomienie (wraz z podpisanym oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia, jeśli jest nim inna osoba niż organizator) oraz zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki lub prześlij je faksem albo zeskanuj i prześlij pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Otrzymasz pisemną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku któregokolwiek ze wymaganych informacji) w terminie do 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmian w jego organizacji).

1. Pobierz i wydrukuj zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym – postępowanie uproszczone.

2. Wypełnij zawiadomienie i podpisz.

3. Zeskanuj zawiadomienie i prześlij pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

1. Zadzwoń do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, tel. 668 880 851

2. W zawiadomieniu podaj następujące dane:

- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

- datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

- ewentualne zagrożenia, które ocenie organizatora mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

DODATKOWE INFORMACJE

1. Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia:

a) organu gminy (w postępowaniu zwykłym) lub

b) gminnego centrum zarządzania kryzysowego (w postępowaniu uproszczonym, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna).

2. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

a) w postępowaniu zwykłym w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia;

b) w postępowaniu uproszczonym, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

3. Organizator zgromadzenia – w postępowaniu zwykłym - zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu (w Referacie Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki w godzinach pracy urzędu) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2020 poz. 344).

4. Organizator zgromadzenia – w postępowaniu uproszczonym - zawiadamia centrum zarządzania kryzysowego o zamiarze zorganizowania zgromadzenia telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

Wymagane dokumenty:

Postępowanie zwykłe: 

1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.

2. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia (jeśli jest nim inna osoba niż organizator).

3. Zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia.

Postępowanie uproszczone: 

1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone

Opłaty: Brak.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Trzcianki

Termin odpowiedzi:

Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminny, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

Tryb odwoławczy:

Do Sądu Okręgowego w Poznaniu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Uwagi:

1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie narusza przepisy karne;

b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.

2. Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U z 2019 poz. 631).

Źródło: BIP Miasto i Gmina Trzcianka

TRZCIANECKA ULICA

Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka o tematyce społecznej.
Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem

RPR 4037

 

Wydawca

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA
Trzcianecka Ulica
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY
Piotr Halama