Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR IV/34/19 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO; Poz.1367).

Na podstawie art.41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) Rada Miejska Trzcianki uchwaliła zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, tworzenia komitetów i promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz formalne wymogi, jakim musi odpowiadać składany projekt.

Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, promocyjną, a także organizacją zebrania podpisów mieszkańców popierających projekt, wykonuje komitet.

Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego gminy, którzy złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu.

Brak przeszkód formalno-prawnych i pozytywna weryfikacja danych powoduje, że przewodniczący, bez zbędnej zwłoki, zawiadamia komitet o możliwości zbierania podpisów pod projektem uchwały oraz prowadzenia kampanii promocyjnej.

Zbiórka podpisów pod projektem uchwały trwa nie dłużej niż 30 dni od otrzymania zawiadomienia.

Projekt uchwały, po zakończeniu akcji promocyjnej, komitet przedkłada przewodniczącemu wraz z wykazem poparcia, z liczbą podpisów nie mniejszą niż określona w ustawie o samorządzie gminnym, nie później niż 2 miesiące od daty przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu.

Przewodniczący niezwłocznie przekazuje burmistrzowi wykaz poparcia, w celu weryfikacji liczby podpisów mieszkańców i posiadania czynnego prawa wyborczego do organu stanowiącego gminy Trzcianka. Burmistrz dokonuje weryfikacji w terminie 7 dni i przekazuje informację przewodniczącemu.

Przewodniczący zobowiązany jest umieścić projekt uchwały w porządku obrad najbliższej sesji.

TRZCIANECKA ULICA

Czasopismo mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka o tematyce społecznej.
Wpis do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem

RPR 4037

 

Wydawca

FUNDACJA MARCHEWKOWE POLE
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKCJA
Trzcianecka Ulica
ul. Ogrodowa 23
64 - 980 Trzcianka

REDAKTOR NACZELNY
Piotr Halama